Sector Alarm - Integritetspolicy vid rekrytering

English (English).
Norsk (Norwegian)
Suomalainen (Finnish)
Español (Spanish)
Français (French)
Italiano (Italian)

Nedan kan du läsa om hur Sector Alarm behandlar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss. 
 

Sector Alarm ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (är personuppgiftsansvarigt) enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.  

 

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?   

 • Personliga uppgifter: namn, födelsedatum, önskat språk och nationalitet  
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress 
 • Ansökningsuppgifter: ansökning, CV, betyg, intyg och referenser  
 • Intervju- och utvärderingsuppgifter: interna utvärderingar/intervjurapporter, kompetensutvärderingar, kreditbedömningar eller bakgrundskontroller beroende på vilken tjänst du söker och om det krävs för rekryteringsförfarandet  
 • Uppgifter om prov: information om och resultat av personlighets- och kompetensprov som du genomgår under rekryteringsförfarandet 
 • Tekniska uppgifter: När du besöker Sector Alarms tjänster på webbplatsen skapar vår webbserver automatiskt poster om ditt besök. Vanligtvis registreras följande typer av uppgifter: IP-adress, åtkomsttid, besökta sidor, länkade webbplatser och använda funktioner, vilket innehåll som visats eller begärts, typ av webbläsare och använt språk. För mer information om detta kan du läsa vår Kakpolicy. 

Följande uppgifter behandlas endast i särskilda situationer: 

 • Intyg om god vandel: Om du erbjuds anställning hos Sector Alarm gäller för ett antal tjänster att vi måste be dig om ett intyg om god vandel. Dokumentet ska skickas via krypterad e-post till en särskild e-postadress som endast används för detta ändamål. Dokumentet kommer inte att lagras någonstans och kommer genast att raderas om du inte uppfyller urvalskriterierna. 
 • Känsliga uppgifter: Vanligtvis samlar vi inte in känsliga uppgifter i samband med rekryteringsförfarandet och får inte göra det heller. Men för personer med fysisk funktionsnedsättning eller särskilda behov som gör att vi måste ta särskild hänsyn i rekryteringsförfarandet, kan det hända att vi behandlar sådan information för att våra kandidater ska kunna söka jobb hos oss och för att säkerställa att vi följer de lagbestämmelser som gäller vår rekrytering. Eftersom e-postmeddelanden inte alltid är säkra, uppmanar vi dig att inte dela känsliga uppgifter med oss via e-post. 

 

2. Hur behandlas mina personuppgifter när jag använder rekryteringstjänsten på webbplatsen? 

Ansökningar som inkommer via rekryteringstjänsten på webbplatsen administreras av Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA (“Greenhouse Software”). Via webbtjänsten kan du söka lediga tjänster och lämna in och/eller ladda upp relaterade personuppgifter, som namn, e-postadress, LinkedIn-profil, CV och personliga dokument. Se även avsnitt 1 ovan. 

Dessa uppgifter kommer endast att behandlas på servrar utanför Europeiska unionen (EU) och tillhandahållas Sector Alarm eller Greenhouse Software efter att du klickat på knappen ”Lämna in ansökan” på webbrekryteringstjänsten. Greenhouse Softwares integritetspolicy kan du läsa här: http://www.greenhouse.io/privacy-policy.

 

3. Rättslig grund för behandlingen 

Dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigat intresse, se artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Sector Alarms berättigade intresse av att behandla uppgifterna i syfte att genomföra och slutföra rekryteringsförfarandet väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sector Alarm måste vara säkra på att vi anställer rätt person och Sector Alarm måste kunna dokumentera att förfarandet gått rätt till. 

Om du genomgår prov som en del av rekryteringsförfarandet omfattas behandlingen av personuppgifter av Sector Alarms berättigade intresse.  

Sector Alarm kan också behandla dina personuppgifter om vi på förhand har tagit emot ditt uttryckliga skriftliga samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Den här rättsliga grunden används endast för personuppgiftsbehandling som är helt och hållet frivillig och inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk. Du kan alltid återkalla ditt skriftliga samtycke genom att kontakta Sector Alarm. 

I vissa fall kan vi vara skyldiga att behandla personuppgifter för att följa lagar och bestämmelser. 

Den rättsliga grunden för behandling av intyg om god vandel är artikel 10 i dataskyddsförordningen. Gällande nationell lagstiftning beskrivs nedan: 


Nationell lagstiftning Norge

Installers and sales representatives:
Section 34-7 second paragraph of the Criminal registration Regulations [politiregisterforskriften]. 

Security management: 
Section 3 paragraphs three and four in the Act relating to security guard services [Lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05 nr. 1], cf. Section 4 of the Security Guard Services Regulations [vaktvirksomhetsforskriften].  

Security guards and related positions:  
Section 8 in the Act relating to security guard services [Lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05 nr. 1]cf. Section 5 of the Security Guard Services Regulations [vaktvirksomhetsforskriften].


Nationell lagstiftning Sverige

This applies to all employees in Sector Alarm Sweden, regardless of position in the company:
Sveriges Rikes Lag: Lag (1998:620) om belastningsregister, 9 § (Swedish text).
Before employment, all employees are informed that they will make an extract from the workload register. Then they receive an oral approval from the person. For future employees at the alarm center, does Sweden receive a written approval. 


Nationell lagstiftning Finland

Employees at the Alarm Receiving Centre are required to have security guard licence admitted by police. Sector Alarm does not handle the process.  

Employees that work with SA alarm systems or client system data are required to obtain safety licence due to the nature of their work. License is admitted by the police authority and the process does not go through Sector Alarm.  


Nationell lagstiftning Irland

Employees at the Alarm Receiving Centreare regulated by the private security authority and need to have license to work withPhoneWatch. In order to get thelicense the employee has to complete garda vetting. They contact the guards directly to complete thisprocessandit does not go throughPhoneWatch. 


Nationell lagstiftning Spanien

Gathering criminal data of a candidate or employee in Spain is regulated in the State Law. Specifically, in article 10 of Organic Law 3/2018 of December 5 on the Protection of Personal Data and guarantee of Digital Rights.


Nationell lagstiftning Frankrike

The National collective agreement for prevention and safety companies of 15 February 1985,
defines the specific labor rules within the Security Sector in France, see Article 6, Employment. The article shows that S.A France has the authorization to ask for an extract of the criminal record during the recruitments face. There are only a few sectors in France that can do so, it is usually forbidden. 

 

4. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter 

Sector Alarm använder dina personuppgifter för följande ändamål:  

utvärdera din ansökan  

 • granska dina kvalifikationer och fatta beslut om anställning 
 • matcha dina kvalifikationer med lediga tjänster inom en given tidsram 
 • kommunicera med dig i samband med rekryteringsförfarandet 
 • upprätta ett personalkonto med användning av de personuppgifter som krävs, om vi anställer dig. 

Sector Alarm kan även behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • ta fram rekryteringsstatistik 
 • lösa tvister  
 • säkerställa informationssäkerhet. 

Vi behandlar inte dina personuppgifter för underordnade ändamål, som är oförenliga med det huvudändamål för vilket dina personuppgifter samlas in, utan att du på förhand gett ditt samtycke eller utan berättigat intresse eller rättslig grund. 

Vi informerar dig innan vi behandlar dina personuppgifter för underordnade ändamål. 

Dina personuppgifter används inte i automatiserat beslutsfattande.

 

5. Utlämning av personuppgifter till andra 

Sector Alarm kan lämna ut dina personuppgifter till  

 • alla företag som ingår i Sector Alarm Group, dvs. Sector Alarm Holding AS och Sector Alarm IT AS, samt de företag som anges i avsnitt 11 nedan 
 • andra affärspartner eller tredje parter som du har bett om tjänster och som har ditt tillstånd att begära uppgifter från Sector Alarm 
 • tjänsteleverantörer som för Sector Alarms räkning utför tjänster i samband med de ändamål som anges ovan, t.ex. företag som utför personlighets- och kompetensprov, företag som tillhandahåller värd- eller operatörstjänster för Sector Alarms webbplats, inklusive system för dataanalys.  

Sector Alarm lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om det finns en rättslig grund för att göra det, dvs. om utlämnande krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utöva ett berättigat intresse (t.ex. för att skydda Sector Alarms lagstadgade rättigheter enligt avsnitt 4 ovan). 

Sector Alarm anlitar personuppgiftsbiträden som för vår räkning samlar in, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter. I de fallen har vi ingått avtal för att säkerställa dataskyddet i alla behandlingsskeden. 

 

6. Behandling i EU/EES och i tredje land 

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES, eller i ett tredje land, i enlighet med standardavtal och gällande dataskyddslagstiftning. Överföringen av personuppgifter är baserad påstandardavtalsklausuler som är godkända i EU, på Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA eller på andra mekanismer som erkänts eller godkänts av behöriga myndigheter.  

Sector Alarm anlitar Greenhouse Software för att administrera webbplatsen för rekryteringstjänsten, enligt beskrivningen ovan. Behandlingen av personuppgifter är baserad påstandardavtalsklausuler som är godkända i EU.  

 

7. Lagringstid för personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras om det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in. 

Alla personuppgifter som samlas in och lagras baserat på vårt berättigade intresse raderas inom ett år 

Lagringstiden räknas i dagar från och med den dag då du informeras om att en annan kandidat fått den tjänst du sökt. 

I förekommande fall omfattar lagringen all information i de kategorier som anges ovan, dvs.  

 • personliga uppgifter, kontaktuppgifter, ansökningsuppgifter, intervju- och utvärderingsuppgifter, uppgifter om prov och tekniska uppgifter. 

Följande personuppgifter kan du när som helst radera via din kandidatprofil på webbplatsen: 

 • CV, betyg, ansökningar och intyg. 

Intyg om god vandel raderas genast om du inte uppfyller urvalskriterierna. Om urvalskriterierna uppfylls raderas intygen så snart rekryteringsförfarandet är slutfört.    

Ibland kan vi fråga dig om du vill att vi behåller dina personuppgifter under en längre tid. Du kan när som helst dra tillbaka ditt eventuella samtycke till att dina personuppgifter lagras och behandlas.  8. Dina rättigheter i samband med Sector Alarms behandling av dina personuppgifter 

 • Rätt till information: Du kan kontrollera vilken information vi har samlat in och lagrar om dig. 
 • Rätt till tillgång till personuppgifter:  Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och till information om vilken typ av uppgifter och vilken behandling det gäller samt till vem uppgifterna lämnas ut. 
 • Rätt att invända mot behandlingen:  Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter när uppgifterna behandlas på grundval av ett berättigat intresse. Notera att detta kan innebära att vi inte kan fortsätta att behandla din ansökan. 
 • Rätt att återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.  
 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling: Du kan begära att oriktiga, onödiga, felaktiga eller inaktuella personuppgifter rättas eller raderas. Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter, att behandlingen är olaglig, att vi inte behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med behandlingsändamålet eller om du vill invända mot behandlingen, kan du kontakta oss och begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av uppgifterna begränsas. 

 

9. Säkerhet för dina personuppgifter 

Vi skyddar dina personuppgifter 

 • med lämpliga tekniska åtgärder 
 • med lämpliga organisatoriska åtgärder, med en lämplig säkerhetsnivå 
 • mot obehörig behandling 
 • mot olaglig behandling 
 • mot oavsiktlig eller olaglig förlust 
 • mot oavsiktlig eller olaglig förstöring och mot oavsiktlig eller olaglig skada. 

 Vi har en intern policy om säkerhet för personuppgifter. 

 

10. Klagomål  

Om du anser att Sector Alarms behandling av dina personuppgifter strider mot informationen i denna integritetspolicy eller mot dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontakta vårt dataskyddsombud/vår kvalitetschef för mer information om dessa rättigheter och hur du kan utöva dem. Se kontaktuppgifter nedan:  Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Norge

personvernombudet@sectoralarm.no 

DPO@Sectoralarm.com (Sector Alarm Holding AS / Sector Alarm IT AS) 


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Sverige

DPO@sectoralarm.se 


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Finland

DPO@sectoralarm.fi


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Irland

DPO@phonewatch.ie


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Spanien

lopd@sectoralarm.es (Sector Alarm S.A.U.) 

dpocs@sectoralarm.com (General Services)


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud Frankrike

DPO@sectoralarm.fr 

 

11. Kontaktuppgifter till Sector Alarm Sector Alarm AS

Plats: Norge
Adress: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo 
E-postadress:post@sectoralarm.no  
Telefonnummer: 915 03033 
Huvudkontorets organisationsnummer: Sector Alarm AS 975368211  

Dotterbolag: 

Sector Alarm Drift AS: 915453597  
Sector Alarm ALS AS: 915453732  
SA Salg AS: 993049166  


Sector Alarm Holding AS

Plats: Norge 
Adress: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo 
E-postadress:post@sectoralarm.no  
Telefonnummer: 915 03033
Huvudkontorets organisationsnummer: Sector Alarm Holding AS: 889158212 

Dotterbolag: 

Sector Alarm IT AS: 921186215   


Sector Alarm AB

Plats: Sverige
Adress: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg 
E-postadress:info@sectoralarm.se
Telefonnummer: 077-180 95 30
Organisationsnummer: Sector Alarm AB 556597-1081 

Dotterbolag: 

SA Bevakning AB: 556648-3243
Sector Alarm Försäljnings AB: 556750-9434 
Sector Alarm Service AB: 556602-1423 


Sector Alarm OY

Plats: Finland
Adress: Valimotie 21, 00380 Helsingfors 
E-postadress:asiakaspalvelu@sectoralarm.fi 
Telefonnummer: 0207 345 000 (0,088 €/min) 
Organisationsnummer: Sector Alarm OY: 0667761-0 


PhoneWatch LTD.

Plats: Irland
Adress: Floor 3-5, Block 1, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1
E-postadress:customersupport@phonewatch.ie 
Telefonnummer: (01) 207 6100 
Organisationsnummer: PhoneWatch Ltd.: 162566 


Sector Alarm Spain S.A.U.

Plats: Spanien 
Adress: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
E-postadress:clientes@sectoralarm.es 
Telefonnummer: 902 23 2000 / 951 51 3000
Organisationsnummer: Sector Alarm S.A.U.: A29112869 


General Services SLU
 

Plats: Spain 
Adress: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
E-postadress: work@sectoralarm.eu 
Telefonnummer: (+34) 627 202966
Organisationsnummer: General Services SLU: CIF B92942549 

Dotterbolag: 

SA Real Estate SLU: CIF B93247880 


Sector Alarm S.A.S 

Plats: Frankrike 
Adress: Immeuble Odyssée 2-12, chemin des femmes, 91300 Massy 
E-postadress: contact@sectoralarm.fr 
Telefonnummer: 0 805 820 820  
Organisationsnummer: Sector Alarm SAS: 402 490 866 

Sector Alarm Italy S.r.l. 

Località: Italia 
Indirizzo: Viale Sarca, 226 - 20126 Milano
Indirizzo e-mail: info@sectoralarm.it
Numero di telefono: 800 147 487
Numero dell’organizzazione: 11443210965


Questions regarding our processing of personal data:

Kontakta din närmaste kontaktperson eller dataskyddsombudet/kvalitetschefen om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.  

 

12. Ändringar

Om våra tjänster eller policyer ändras, eller om dataskyddslagstiftningen ändras, kan det leda till ändringar i den här informationen.